Om oss

En tydlig mission

Tydliga har idag 400 försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och assistenter som medlemmar. Fördelade på 60 orter och 130 lokalkontor företräder dem över 300 000 kunder och levererar hela 4 miljarder kr tillsammans i premier till spar- och försäkringsbolagen.

Tydliga storkund

Tydliga Storkund är en strategisk partner för bolag med fler än 250 anställda. Vi bistår i frågor gällande bolagets pensioner, försäkringar och förmåner.

Bolaget är tillståndspliktigt och står under tillsyn av Finansinspektionen. Verksamheten är styrd av flera olika lagar och föreskrifter, till exempel lagen om försäkringsdistribution, marknadsföringslagen, distansavtalslagen och föreskrifter från Finansinspektionen

Tydliga Storkund AB, organisationsnummer 559222-9438, är ett helägt dotterbolag till Tydliga AB, organisationsnummer 559072-0834, och därmed en del av Tydliga-koncernen. Tydliga ägs av Free Broker Group i Norden AB, organisationsnummer 559037-5258, som i sin tur ägs till 100% av Tydligas anställda och medlemmar.

Tydliga upphandlar, paketerar och administrerar depå- och försäkringslösningar från samtliga leverantörer på marknaden. Det ger dig som kund bland annat access till över 1500 fonder från världens alla hörn, företagsförsäkringar specifikt anpassade för din verksamhet och personförsäkringar med generösa anslutningsvillkor. I tillägg utvecklar Tydliga även digitala hjälpverktyg och avancerade IT-system.

www.tydliga.se

Förmedlarbolag är försäkringsbolagens största distributionskanal. Inte deras fiende. Av dem kan vi således få såväl verktyg, utbildning som ersättning.

Oavsett ersättningsmodell, framgår den i det uppdragsavtal ni skrivit med Tydliga Storkund. Under våra uppföljningar är även detta avtal något vi utvärderar löpande tillsammans med er. Ersättningen vi erhåller i förhållande till tiden vi lägger skall alltid vara rimlig och granskas, precis som allt annat vi gör.

PROVISION

Om vi erhåller förmedlingsprovision, redovisas den i såväl dokumentation inför en affär som löpande via vårt internetkontor på er profil. Denna ersättning kan således betala de kostnader vi har för att kunna bistå er.

ARVODE

Väljer ni istället ”arvode”, debiterar vi den part som äger lösningarna. Det kan vara en privatperson, ett företag eller en arbetsgivare.

Dataskyddsförordningen – GDPR – innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy och du får gärna kontakta oss om du har frågor eller vill använda dina rättigheter enligt lag.

Tydliga Storkunds integritetspolicy

Hållbarhet är inte bara en "viktig fråga". Det är en förutsättning för planeten och således människans överlevnad. Hittills har handlingar i linje med hållbarhet väldigt ofta varit frivilliga på eget initiativ, eller genom överenskommelser länder emellan såsom Parisavtalet. Successivt i takt med att gemene man förstår vikten av att stävja den pågående klimatkrisen, ersätts frivilliga handlingar med tvingande lagar. Detta gäller även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

När vi distribuerar försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) till dig och ger dig råd om finansiella placeringar inom en försäkring kommer vi fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vår försäkringsdistribution bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål gällande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan Bolaget inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att ärendet inkommit, kommer Bolaget meddela dig och förklara orsaken till detta. Samtidigt ges du även information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se.

Klagomålsansvarig
Tydliga AB
Klagomålsansvarig, Fredrik Nilsson
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna

Kontakta oss ›